Trong khung giá đất nông nghiệp của UBND TP. Hà Nội không có giá đất quỹ 1 và quỹ 2. Nhưng khi chi trả tiền đất cho nông dân lại có 2 bảng giá, số tiền chênh lệch giá đó ở đâu?

Đó là thắc mắc của ông Ngô Quang Duy (Mê Linh, Hà Nội) đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp.

Trả lời:

Vấn đề này, Sở Tài chính TP. Hà Nội đã có Văn bản số 4564/STC-QLCS ngày 6/10/2009 trả lời như sau:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003 thì không có quy định đất nông nghiệp quỹ 1 và đất nông nghiệp quỹ 2 mà chỉ có quy định về đất nông nghiệp Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Việc bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp hiện nay được thực hiện theo các quy định sau:

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng”.

Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định: “Trường hợp đất thu hồi là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại”.

Khoản 1, Điều 13 Quyết định định số 18/2008/QĐ-UB ngày 29/9/2008 của UBND TP. Hà Nội ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP. Hà Nội quy định: “Đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có đủ một trong các điều kiện quy định tại Điều 7 của Bản quy định này khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất nông nghiệp quy định tại Điều 12 của Bản quy định này”.

Điều 12 Quyết định số 18/2008/QĐ-UB quy định: “Giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ là giá đất theo mục đích sử dụng đã được UBND cấp tỉnh quy định và công bố, không bồi thường theo giá đất sẽ chuyển nhượng mục đích sử dụng”.

Hiện nay, quy định về giá đất nông nghiệp được thực hiện theo Điều 3, Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2009 không phân biệt đất nông nghiệp Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài hay đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

(Theo Chinhphu.vn)