Diện tích tối thiểu tách thửa

28/02/2010 07:41

Tôi có thửa đất 60m2 và có nhu cầu bán cho người khác một nửa. Tôi được biết trên địa bàn Hà Nội nếu thửa đất được tách ra mà diện tích tối thiểu dưới 30m2 thì không được cấp giấy chứng nhận có đúng không?

Tôi có thửa đất 60m2 và có nhu cầu bán cho người khác một nửa. Tôi được biết trên địa bàn Hà Nội nếu thửa đất được tách ra mà diện tích tối thiểu dưới 30m2 thì không được cấp giấy chứng nhận có đúng không?

Trả lời:

Câu bạn hỏi có điểm đúng và có điểm chưa đúng, cụ thể như sau: Căn cứ vào quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định thì nếu thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa nếu đảm bảo các điều kiện sau thì được cấp Giấy chứng nhận:

a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên;

b) Có diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa;

Nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu (thửa đất còn lại có diện tích, kích thước lớn hơn mức tối thiểu) để hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới có kích thước, diện tích bằng hoặc lớn hơn mức diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu thì không được phép tách thửa.

Nếu thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành (1-1-2010) trừ các trường hợp quy định nêu trên có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở khi chuyển quyền có tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất, trong đó có một hoặc nhiều thửa không đáp ứng các điều kiện nêu trên cơ quan Công chứng không làm thủ tục công chứng chuyển quyền sử dụng đất.

LS. Bạch Tuyết Hoa