Chứng chỉ hành nghề xây dựng

10/06/2010 14:13

Đề nghị hướng dẫn về yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân hành nghề độc lập thực hiện thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình.

Đề nghị hướng dẫn về yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân hành nghề độc lập thực hiện thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình.

Trường hợp cá nhân chưa có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng thì có được tham gia vào các hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình không?

Trả lời

Các điều kiện về năng lực hành nghề của cá nhân trong hoạt động xây dựng được quy định tại nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của chính phủ.

Theo đó, cá nhân đảm nhận chức danh bổ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập thực hiện xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực (được thể hiện bằng chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng) phù hợp với các loại dự án; loại cấp công trình và loại công việc; đối với cá nhân chưa có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng vẫn được tham gia các hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình nhưng không được ký chủ trì vào hồ sơ, sản phẩm của công tác này.

(Theo TBKTVN)

LEAVE A REPLY